Founder Acharya : His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Contact

ISKCON Brahmapur.

Mailing Address
Hare Krishna Temple.
NH-5,Near HP gas and singi bandha.
Brahmapur.Dt-Ganjam,Odisha-760008.

Phone: 9439489615
E-mail: iskconbrahmapur@pamho.net